ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12   /  ศิริรัตน์ มากท้วม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
2 A pilot relationship of boiled water of the jack fruit leaf on milk flow in postpartum mothers at Buddhachinaraj Hospital,Phitsanulok Province   /  นิติรัตน์ มีกาย interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
3 Right to the city: An analysis of discrimination against poor urban inhabitants in the City of Ubon Ratchathani   /  กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   /  จีรวรรณ สุขหลังสวน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
5 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   /  สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   /  ธนพรรณ เพชรเศษ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
7 การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองในการเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   /  ภควรรณ กิจสุขฤกษ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
8 รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี   /  รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
9 การควบคุมปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จในงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  กฤษฎา ภูมี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
10 การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต   /  บัญฑิต ไวว่อง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
11 ผลของสังกะสี-แอล-ซีลีโนเมทไธโอนีนและโครเมียม-แอล-ซีลีโนเมทไธโอนีนต่อการเติบโต ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด และความเป็นกรด-ด่างของทางเดินอาหารของปลานิลดำ   /  สุวีณา เอื้อไพบูลย์ interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   /  อรวรรณ สืบเสน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
13 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ   /  มนกนก ภาณุสิทธิกร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
14 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ กรณีศึกษา: มูลนิธิสยามนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   /  รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
15 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ   /  ธนวัฒ พิสิฐจินดา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
16 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำหรับกระบวนการและทักษะทางคณิตศาสตร์   /  Nutcharun Yanakit interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
17 Effect of trace minerals concentration on growth performance and immune response of white shrimp (Litopenaeus vannamei)   /  Kanin Patrachotpakinkul interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
18 การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน   /  พวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
19 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ดรุณี บุญสุทธิ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
20 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ต่อการจัดการอุทกภัย   /  พรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
21 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ   /  ภูกฤษ สถานสุข thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
22 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการทหารกรมดุริยางค์ทหารบก   /  ปรียาวดี แวงวรรณ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
23 ระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   /  ตรัยยาลักษณ์ เรืองราย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
24 การวิเคราะห์ชนิดของคำในบทความการขาย   /  เบญจวรรณ โสวาปี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
25 องค์ประกอบของประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   /  ธีระวิทย์ วงศ์เพชร interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
26 The impacts of off balance sheet types and investment positions on investors’ ability in correcting off-balance sheet financing   /  หุดา วงษ์ยิ้ม interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
27 แนวทางแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน ร้านไทยเจริญค้าส่ง   /  ศศิมาภรณ์ บุญช่วย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
28 ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา   /  กำไลทอง ชื่นทศพลชัย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
29 การคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์: กระบวนการคิดที่ต้องได้รับการปลูกฝังในชั้นเรียนคณิตศาสตร์   /  พงศกร พลับศิริ interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
30 สมรรถนะของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกระบวนการค้าข้ามพรหมแดนของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   /  Hasamon Pengman interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
31 การจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   /  สินินาฎ แสงเพ็ชร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดระนอง   /  วรานนท์ เกลื่อนสิน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
33 องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมไทยทางภาคใต้   /  โกมลมณี เกตตะพันธ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
34 โครงสร้างเงินทุนที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม   /  นิธิศ ติรวิบูลสิน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
35 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย   /  บุญฤทธิ์ เหมปราชญ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
36 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  เพ็ญณภา พิศนอก thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   /  อังศุมาลี อุสาใจ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
38 ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  อติวิชญ์ สาสนัส thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
39 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ภัทราภรณ์ วงศ์วรอาภรณ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา

Grand Total 39 Paper.