ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

Download เอกสารบรรยายได้ที่ menu download

ประกาศรายชื่อผรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ menu download

ส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และผู้วิจัยที่ชำระเงินหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

บทความที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะถูกพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่มที่ 2) ฉบับที่ 1 ปี 2561 มกราคม-มิถุนายน 2561

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์


9th National & International Conference

Does not provide parking facilities to exhibitors. Traveling by bus or parking your car at Soi Wat Rachathiwas Opposite the university (Chargeable)

Submission duration is December 1, 2017 – February 15, 2018. The last date for paper submission and payment due is February 15, 2018. Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ (US$ 150) 5,000 บาท

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

- ผู้เข้าร่วมฟัง 1,500 บาท

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)


Fee

- Foreign presenters (for the International Conference): US$ 150 (5,000 Thai Baht)

- Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Attending without presenting: 1,500 Thai Baht

- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)