ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 สงวนสิทธิ์สำหรับ 100 บทความเท่านั้น และผู้วิจัยที่ชำระเงินนหลังวันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

บทความที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะถูกพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่มที่ 2) ฉบับที่ 1 ปี 2561 มกราคม-มิถุนายน 2561

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์


9th National & International Conference

Submission duration is December 1, 2017 – January 25, 2018. The last date for paper submission and payment due is January 25, 2018. Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ (US$ 150) 5,000 บาท

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

- ผู้เข้าร่วมฟัง 1,500 บาท

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)


Fee

- Presenter of international research articles US$ 150 (4,500 Baht)

- Thai presenters (For The National Conference) 2,500 Thai Baht (Instructors, researchers, graduate students)

- Non-presenter 1,500 Thai Baht